Werken bij Contact

Complimenten en klachten

Klachtenprocedure

Stap

1

Klacht melden bij Parteon

Geef aan wat er mis ging, wie erbij betrokken waren, wanneer het plaatsvond en welke stappen u heeft ondernomen. Vertel ook welke oplossing u verwacht.

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging van uw klachtmelding. Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende van de betrokken medewerker. Vervolgens ontvangt u van de leidinggevende binnen tien werkdagen schriftelijk een reactie/besluit op uw klacht.

Klacht melden

Stap

2

Interne klachtencommissie

Bent u niet tevreden met het antwoord van Parteon? Leg dan uw klacht voor aan de interne klachtencommissie. Dat kan via het formulier interne klachtencommissie. Een klacht moet binnen een half jaar na het voorval waarop de klacht betrekking heeft ingediend worden. Niet ontvankelijke klachten (klachten die niet aan alle voorwaarden voldoen) worden niet in behandeling genomen, bekijk het geschillenreglement.

Klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie

Stap

3

Klacht melden bij de externe geschillencommissie

Niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie (de huurder levert zelf het dossier aan via de website). Gebruik hiervoor het formulier geschillencommissie.

De externe geschillencommissie is het sluitstuk van de klachtenbehandeling en heeft tot taak advies uit te brengen aan directie/bestuur van de corporatie over de bij de commissie ingediende klachten. De externe geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u er met de corporatie niet uitkomt.

Klacht voorleggen aan de geschillencommissie