Werken bij Contact
Welkom Over Parteon Actueel Nieuws Sociale huurwoningen Zaanstad: meer, beter en duurzamer

Sociale huurwoningen Zaanstad: meer, beter en duurzamer

Leestijd: 3 min

De gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben samen stevige ambities voor de komende vier jaar vastgesteld om de Zaanse woningmarkt te verbeteren.

Zaanstad zet fors in op het verbeteren van de Zaanse woningmarkt. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben samen stevige ambities voor de komende vier jaar vastgesteld. Er komen sociale huurwoningen bij en er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Daarbij blijven betaalbare woonlasten voor huurders een speerpunt. Ook wordt gekeken naar een betere doorstroming én meer passende huisvesting voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen en kwetsbare groepen met een zorgbehoefte. Dat staat in de Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024, die op 21 november aan de gemeenteraad is gestuurd.

De situatie op de Zaanse woningmarkt vraagt om een forse gezamenlijke inspanning, zowel in meer woningen als in het leefbaar houden van de wijken. De ambities zijn helder en worden door alle partijen gedeeld. Nieuwe, meer interactieve manieren van samenwerking moeten ervoor zorgen dat de ambities in de komende jaren gerealiseerd worden.

Wethouder Songül Mutluer: “We hebben met elkaar goede, soms pittige gesprekken gevoerd, want er spelen allerlei factoren die het de nieuwbouw niet makkelijk maken, zoals de verhuurderheffing en de stikstofproblematiek. Toch staat in tegenstelling tot de afgelopen vier jaar niet het behoud, maar de groei van het aantal sociale huurwoningen centraal. En dat vergt lef en vertrouwen. Ook ben ik blij met de bijdragen aan de leefbaarheid en kansengelijkheid in de Zaanse wijken. Alles draait om de juiste balans. We willen kwetsbaarheid in bepaalde buurten niet concentreren en ook de verhouding blijven bewaken in de toewijzing van woningen voor kwetsbare groepen en andere woningzoekenden via een matching tafel.”

Nieuwbouw, kwaliteit en betaalbaarheid van sociale huurwoningen

Harry Platte, directeur van woningbouwcorporatie Parteon: ”We zetten in op nieuwbouw van sociale huurwoningen. In de Zaanstreek hebben de corporaties diverse grote opgaven. Niet alles kan tegelijk, we maken hierin steeds afwegingen. We realiseren momenteel een grote kwaliteitsslag in de sociale woningvoorraad, mede door noodzakelijk funderingsherstel. Daarnaast maken we vaart met het verduurzamen. Uitgangspunt is altijd dat woonlasten betaalbaar blijven voor onze huurders .”

De ambitie is om 3.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen tot 2030. Voor de komende vier jaar zullen de partijen de voorraad sociale huurwoningen laten groeien tot 26.000, een groei van 900 ten opzichte van nu. Naast nieuwbouw wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningen. Het streven is om 2.500 bestaande woningen te verduurzamen.

Onno Elema van het Huurdersoverleg Zaanstreek: “Het uitgangspunt is dat woonlasten voor huurders door de verduurzaming van de woningen niet stijgen. We werken samen om de woonlasten voor zittende en nieuwe huurders betaalbaar te houden.”

Zo maken partijen afspraken om een positieve bijdrage te leveren aan de schuldenaanpak in Zaanstad en om huisuitzettingen als gevolg van een betalingsachterstand te voorkomen. Onder andere wordt bij jaarlijkse huuraanpassingen gekeken of huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kunnen worden ontzien.”

Een passende woning

De partijen willen meer ruimte creëren op de sociale huurwoningmarkt. Door bijvoorbeeld doorstroming naar een passende woning voor senioren die willen verhuizen en het beter benutten van de bestaande woonruimte, zoals jongerencontracten, woningdelen en het bestrijden van woonfraude. Ook worden er meer sociale huurwoningen toegewezen aan Zaanse woningzoekenden en krijgen Zaanse huurders voorrang bij verkoop van een sociale huurwoning en bij verhuur van vrije sectorwoningen.