Afspraken om bouw van sociale huurwoningen in Zaanstad te versnellen

Publicatiedatum: 14-12-2018

Woningcorporaties hebben concrete afspraken gemaakt met gemeente Zaanstad en huurdersorganisaties om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. Zo gaat de gemeente bij nieuwbouwlocaties projectontwikkelaars vooraf meegeven hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. Zaanse woningcorporaties gaan zich inzetten om actief bouwlocaties te verwerven.

Deze afspraken om de woningbouwproductie te versnellen, zijn vastgesteld in de Prestatieafspraken 2019. Gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben deze op donderdag 13 december ondertekend.

De komende jaren staat alles in het teken van meer sociale huurwoningen. Volgend jaar zal de bouw van de sociale nieuwbouw weer op gang komen. In 2019 worden ruim zeventig nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Corporaties hadden voor 2020 en 2021 al nieuwbouwplannen voor gemiddeld 220 woningen per jaar. Dat aantal willen gemeente en corporaties verhogen naar driehonderd per jaar.

Vast deel sociale huur
Woningcorporaties gaan actief bouwlocaties werven en de gemeente gaat nieuwbouw stimuleren via afspraken met projectontwikkelaars. In die afspraken geeft de gemeente per nieuwbouwlocatie vooraf het gewenste aandeel sociale huur aan zodat dit meteen duidelijk is voor de projectontwikkelaars.  Voor woningcorporaties is het lastig om afspraken te maken over aantallen en bouw van sociale huurwoningen als de grond in bezit is van projectontwikkelaars.

“De Zaanse woningcorporaties willen graag investeren in de bouw van extra sociale huurwoningen”, laat directeur Harry Platte van Parteon namens alle Zaanse woningcorporaties weten. “Maar net als de gemeente hebben woningcorporaties ook weinig bouwlocaties. Daarom is het zo belangrijk dat marktpartijen weten dat in Zaanstad bij veel nieuwbouwlocaties een deel wordt aangewezen voor sociale huurwoningen. Alleen het toevoegen van sociale nieuwbouw helpt uiteindelijk echt om de lange wachtlijst terug te dringen.”

Gezamenlijk bouwoverleg
Wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen) vindt het nu tijd om door te pakken. “2019 is het jaar waarin de bouwproductie van sociale woningbouw weer op gang kan komen. De toenemende druk op de woningmarkt en de lange wachtlijsten vragen om ambitie. Samen met de corporaties hebben we de lat hoog gelegd: we willen naar 300 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. We zetten nu samen alle zeilen bij om die ambitie in deze collegeperiode waar te maken.”
Met een gezamenlijk bouwoverleg wordt de voortgang van bouwprojecten in de gaten gehouden en indien nodig bijgestuurd.

Verduurzamen en ondersteunen
Naast meer sociale huurwoningen zijn er ook prestatieafspraken gemaakt over onder meer verduurzaming van woningen, doorstroming, ouder worden in Zaanstad en ondersteuning aan kwetsbare Zaankanters.

De Zaanse woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de ambities van de gemeente Zaanstad om een klimaatneutrale stad te worden. In 2019 verduurzamen de corporaties meer dan duizend woningen in de Zaanstreek. Daarnaast werken corporaties en gemeente samen aan een Warmtetransitieplan.
In dit plan wordt bekeken welke warmtebronnen in welke wijk alternatieven kunnen zijn voor gas. Huurders worden hier actief bij betrokken. Betaalbaarheid blijft de leidraad.

Maatwerk voor senioren
Met woningdelen via ‘friends-contracten’, tijdelijke huurcontracten voor jongerenwoningen en maatwerk voor senioren wordt doorstroming van huurwoningen gestimuleerd. Via woonmakelaars wordt gekeken hoe oudere huurders naar beter geschikte woningen kunnen zodat er eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen.

Onder de noemer ´Thuis in de wijk´ hebben gemeente, corporaties, huurders en zorgaanbieders afgesproken extra ondersteuning te bieden als kwetsbare mensen vanuit maatschappelijke opvang of beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen.

Gemeente en corporaties gaan gezamenlijk aan de slag met nieuwe woonconcepten voor senioren en kwetsbare huurders. In 2019 beginnen pilots voor het toegankelijker maken van wooncomplexen waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorbeelden daarvan zijn Grote Beer in Krommenie en De Schildershoek in Zaandam.

Duidelijke voorlichting
Omdat ouderen behoefte hebben aan duidelijke informatie over wonen en zorg gaan gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voorlichting geven over ouder worden in Zaanstad. Lida Koning namens het Huurdersoverleg Zaanstreek: “Gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in een prettig leefomgeving wonen. Daarom is het zo belangrijk dat zorg en welzijn voor ouderen in de prestatieafspraken geconcretiseerd worden in vervolgstappen.’

Nieuwe raamovereenkomst
2019 is het laatste jaar van de huidige raamovereenkomst die tot 2020 loopt. Komend jaar maken gemeente, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar een nieuwe raamovereenkomst voor de periode 2020 tot 2024.
De woningcorporaties zijn Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen haard, WormerWonen en Woonzorg Nederland. De huurdersorganisaties zijn Bewonersraad Rochdale, Bewonersraad ZVH, Huurdersplatform Parteon, Huurdersorganisatie Woonzorg Nederland, Huurders voor Huurders en huurdersorganisatie Eigen Haard.

Interesse in de volledige tekst over de Prestatieafspraken voor 2019? Klik dan hier.  

 

Deel deze pagina