Contact
Welkom Ik huur Projecten Renovatie, sloop en nieuwbouw Project Durghorst

Durghorst

Leestijd: 3 min

In Zaanstad hebben we een groot woningtekort voor alle woningzoekenden. Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning. Daarom moeten er in de komende jaren in heel Zaanstad 20.000 woningen bij komen. We willen zorgen voor een divers woningaanbod voor elke portemonnee. Daar horen ook goede culturele en maatschappelijke voorzieningen bij.

Samen met de gemeente Zaanstad maken we daarom een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Met het realiseren van Durghorst fase 2 wordt het Durghorstplantsoen als het ware “afgemaakt”.

Plannen nieuwbouw: woningen, buurtcentrum en cultuurzaal
Op de plek van het voormalige verpleeghuis komt nieuwbouw. Het plan gaat uit van ongeveer 44 levensloopbestendige huurwoningen. Parteon gaat de woningen verhuren. Daarnaast bestaat het plan uit het realiseren van een cultureel-maatschappelijke voorziening. De gemeente wordt van deze voorziening de eigenaar. Stichting De Pelikaan huurt deze locatie van de gemeente als vervangende huisvesting voor de locatie aan de Kervelstraat.

In 2019 is onderzoek gedaan om het aanbod van culturele en maatschappelijke voorzieningen in Zaanstad Noord te versterken. Daaruit is onder andere gebleken dat de locatie Durghorstplantsoen, in combinatie met de woningbouwplannen van Parteon, het meest geschikt is voor een nieuw buurtcentrum met een cultuurzaal in Krommenie.

In april 2021 is een eerste impressie van het plan gepresenteerd aan de omgeving waarop veel weerstand was. Na de zomer zijn de uitgangspunten voor de nieuwbouw opnieuw bekeken, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren uit de omgeving. Zo zijn de bouwhoogten naar beneden bijgesteld en nieuwe bebouwingsgrenzen aangegeven voor het nieuwbouwplan.

Op dit moment, voorjaar 2022, vindt participatie plaats over de nieuwe uitganspunten en wordt het plan opnieuw doorgerekend.

Planning
De verwachting is dat rond de zomer van 2022 de gemeenteraad een besluit neemt over de bouw van het buurtcentrum en de cultuurzaal. Als het besluit positief is, dan wordt in de tweede helft van 2022 gestart met het daadwerkelijke architectonische ontwerp van het gebouw. Daarnaast wordt het nieuw bestemmingsplan opgesteld en daarna het aanvragen van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in 2024 starten.

Sloop
Een groot deel van het oude verpleeghuis staat al lange tijd leeg. Er was sprake van vandalisme en overlast voor de omgeving. Het gebouw is hierdoor in slechte staat geraakt. Verder heeft er asbestsanering plaatsgevonden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de woningen tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld aan vluchtelingen. In april 2022 zijn daarom de sloopwerkzaamheden van start gegaan. Door circulair te slopen kunnen we zo veel mogelijk bouwmaterialen hergebruiken. De eerste fase van de sloop duurt tot aan de zomer. Het gedeelte waar nu tijdelijk de huisarts is gevestigd wordt als laatste gesloopt. De huisarts verlaat in oktober het Durghorstplantsoen. Hierna wordt het resterende deel gesloopt. Samen met de omgeving wil het projectteam nadenken over een tijdelijke invulling van het braakliggende bouwterrein.

Participatie 
De omgeving rond het Durghorstplantsoen is rond de jaarwisseling benaderd om deel te nemen aan het ‘Adviesteam Durghorst’. Met een groep geïnteresseerde en betrokken bewoners wordt dit voorjaar het project besproken. Informatie en ideeën worden in een aantal bijeenkomsten uitgewisseld. Het adviesteam blijft betrokken bij het architectonische ontwerp (zoals de verschijningsvorm en de beeldkwaliteit).

Na afloop van de bijeenkomsten van het adviesteam wordt nog een brede informatieavond voor de hele omgeving gehouden om de resultaten te laten zien. Deze resultaten worden meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad over het bouwproject.

Heeft u een vraag?
Neemt u dan contact op met Parteon via telefoonnummer (075) 627 50 00.

 

Algemeen

Plaats
Krommenie

Brochure

Verslag informatiebijeenkomst
Lees voor
Terug naar overzicht