Huurverhoging 2017

Parteon voert met ingang van 1 juli 2017 een algemene huurverhoging door van 0,3 procent. Dit is inflatievolgend. Huurders worden per brief geïnformeerd over de nieuwe huurprijs.

Huurders van een sociale huurwoning met een jaarinkomen boven 40.349 euro krijgen echter wel een hogere huurverhoging, namelijk 4,3 procent. Dit is om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en sneller sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden.
Overigens zijn gezinnen met vier personen of meer en AOW-gerechtigden uitgesloten van deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Hun huurverhoging is beperkt tot 0,3 procent.

Huurders met een jaarinkomen tot en met 40.349 euro die een huur betalen van 710,68 euro, krijgen geen huurverhoging omdat hun huurprijs al de maximale hoogte voor een sociale huurwoning heeft bereikt. Die is landelijk vastgesteld op 710,68 euro.

De afgelopen jaren is het gemiddelde percentage huurverhoging steeds lager geworden. Bovendien toppen we sinds 2016 meer woningen af op de streefhuur. Deze is verlaagd om meer woningen betaalbaar te houden voor huishoudens met recht op huurtoeslag.  

Veelgestelde vragen huurverhoging Bedrijfsruimte

 • Hoe berekent Parteon de huurverhoging?

  Bij de meeste huurcontracten wordt jaarlijks per 1 juli de netto huur verhoogd op basis van de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Het prijsindexcijfer van de maand maart van 2017, als van 2016, is hierbij bepalend.

  De berekening voor 2017 komt als volgt tot stand:

  101,44  (indexcijfer maart 2017)

  --------------------------------------      x  oude netto huurprijs (excl. btw) =  nieuwe netto huurprijs (excl. btw)

  100,31  (indexcijfer maart 2016)

  Een klein deel van de huurders heeft nog een oud huurcontract. Bij deze contracten wordt de huur op dezelfde wijze als bij woningen verhoogd. Voor 2017 is dit een verhoging van 0,3 procent. In uw huurcontract staat hoe en per wanneer uw huur wordt verhoogd.

 • Is mijn huur belast met btw?

  Bij veel bedrijfsruimten wordt btw (ook wel omzetbelasting) berekend over de netto huurprijs.
  Dit wordt btw-belaste verhuur genoemd.

  De btw wordt berekend over de netto huur, maar ook over de eventuele servicekosten zoals stookkosten, water en elektra. Over de netto huur en de meeste servicekosten wordt 21 procent btw berekend.
  Voor water geldt een tarief van 6 procent.

  In de brief Huurverhoging 2017 staat een tabel.
  Als de toevoeging 'btw' hierin staat, is uw huur belast met btw:

  In uw huurcontract kunt u ook informatie hierover vinden (artikelen Huurprijs en Omzetbelasting).

 • Huurprijs en servicekosten

  In de huurverhogingsbrief staan - naast de netto en bruto huur - ook de servicekosten die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld schoonmaakkosten, huismeesterdiensten en water- of stookkosten. Deze kunnen in 2017 verhoogd zijn of gelijk zijn gebleven. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn omdat Parteon dan pas alle afrekeningen heeft voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Moet ik iets regelen voor de betaling van de nieuwe huur?

  Dat ligt eraan hoe u de huur betaalt:

  U betaalt de huur per maand
  Maakt u de huur periodiek over bijvoorbeeld via internetbankieren? Dan dient u zelf de huur te wijzigen met ingang van 1 juli 2017. 

  U heeft een automatische incasso
  Heeft u een automatische incasso via Parteon lopen? Dan hoeft u zelf niets te doen. Parteon past de nieuwe huurprijs per 1 juli aan.

 • Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat moet ik doen?

  Stuur vóór 1 juli 2017 een e-mail naar infoparteonnl t.a.v. afdeling Verkoop & Commerciële verhuur. Vermeld duidelijk waarom u het niet eens bent met de verhoging. U kunt ook een brief sturen naar: 

  Parteon
  T.a.v. afdeling Verkoop & Commerciële verhuur
  Antwoordnummer 338
  1520 VB Wormerveer (postzegel niet nodig)

  U ontvangt van ons vóór 1 augustus een reactie.

Veelgestelde vragen huurverhoging algemeen

 • Met hoeveel procent mag de huur jaarlijks verhoogd worden?

  Voor sociale huurwoningen bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De Rijksoverheid heeft voor 2017 bepaald dat de huur van uw woning met maximaal 2,8 procent tot 4,3 procent omhoog mag. De stijging hangt af van uw inkomen in 2015 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Elke woningcorporatie bepaalt zelf de hoogte van de huurverhoging.

  Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er geen maximum huurverhoging.

   Klik hier voor informatie van de Rijksoverheid

 • Verandert mijn huurtoeslag door de huurverhoging? En zo ja, wat moet ik doen?

  Als uw huurprijs verandert, kan dat inderdaad gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Het is dus belangrijk dat u deze wijziging doorgeeft aan de Belastingdienst. Zo krijgt u altijd de juiste toeslag.

  Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst of bel de Belastingdienst op het gratis nummer (0800) 0543.

 • Moet ik iets regelen voor de betaling van de nieuwe huurprijs?

  Dat ligt eraan hoe u de huur betaalt:

  U betaalt de huur per maand
  Maakt u de huur periodiek over (internetbankieren)? Dan dient u zelf de huur te wijzigen met ingang van 1 juli 2016. 

  U heeft een automatische incasso
  Heeft u een automatische incasso via Parteon lopen? Dan hoeft u zelf niets te doen. Parteon past de nieuwe huurprijs per 1 juli aan.

  Mijn huur betalen

 • Hoe vaak mag Parteon de huur verhogen?

  Woningcorporaties mogen de huur één keer per 12 maanden verhogen. Er zijn twee situaties waarbij de verhuurder twee keer per jaar een huurverhoging mag doorvoeren:

  • Als door omstandigheden de huurverhoging later dan 1 juli ingaat, dan mag Parteon het jaar erna toch de huurverhoging op 1 juli in laten gaan.
  • Bij woningverbetering door onderhoud of renovatie, mag de huur ook verhoogd worden.

  Als u vlak vóór 1 juli een woning bent gaan huren, krijgt u ook per 1 juli een huurverhoging.

Veelgestelde vragen inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Van welke personen telt het inkomen mee?

  Wat telt, is het jaarinkomen in 2015 van de personen die op 1 juli 2017 op uw woonadres ingeschreven staan. Die wordt het verzamelinkomen genoemd.

  Het inkomen van inwonende kinderen telt volledig mee als zij op 1 januari 2017 23 jaar of ouder zijn. Zijn de kinderen onder de 23 jaar, dan telt hun eventueel inkomen pas mee als het in 2015 meer dan 19.463 euro was.

  Bij het doorgeven van de inkomenscategorieën aan Parteon, heeft de Belastingdienst hier al rekening mee gehouden. 

 • Hoe komt Parteon aan mijn inkomensgegevens?

  Parteon vraagt bij de Belastingdienst per woonadres een inkomensverklaring over 2015 (het inkomenstoetsjaar) op. Woningcorporaties mogen deze verklaring alleen gebruiken voor een huurverhogingsvoorstel. De Belastingdienst levert per adres een code aan. Die code geeft aan in welke inkomenscategorie een huishouden valt:

  • minder dan 40.349 euro
  • meer dan 40.349 euro
  • inkomen onbekend

  De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2017 is wettelijk vastgesteld op 40.349 euro.

  De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat dat Parteon een Verklaring inkomensindicatie heeft opgevraagd. Bij de huurverhogingsbrief is deze verklaring als bijlage toegevoegd. 

 • Waarom kijkt Parteon naar mijn inkomen in 2015 en niet naar vorig jaar?

  Bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2017 kijken we naar het verzamelinkomen van uw huishouden over 2015. Dit komt omdat de gegevens over 2016 nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst. De huurverhoging valt voor 1 mei bij u in de bus, terwijl de belastingaangifte na 1 mei geregeld wordt.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde en huurprijs

Veelgestelde vragen bezwaar maken

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

  U kunt voor 1 juli 2017 bezwaar maken bij Parteon tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor het bezwaarschrift van de Huurcommissie: Bezwaarschrift Huurcommissie.

  U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

  • Het huurverhogingspercentage hoger is dan het toegestane maximum percentage.
  • De NETTO huurprijs door de huurverhoging hoger wordt dan de maximaal toegestane huur.
  • Het aantal woningwaarderingspunten niet klopt.
  • In de huurverhogingsbrief fouten staan, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • De huurverhogingsbrief minder dan twee maanden voor de ingangsdatum is ontvangen.
  • De huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige onderhoudsklachten en de klachten nog niet zijn verholpen.

  LET OP: Op het bezwaarformulier staat dat u het uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) moet inleveren. Huurders van Parteon hoeven dit uittreksel niet in te leveren!

  U kunt het formulier op de website van huurcommissie.nl invullen en mailen naar infoparteonnl t.a.v. Huurverhoging of sturen naar: Parteon, Antwoordnummer 338, 1520 VB Wormerveer (postzegel niet nodig).

 • Ik heb huurverhoging gehad en mijn inkomen is gedaald. Wat nu?

  Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2017 gaan we uit van uw jaarinkomen in 2015 omdat hiervan de gegevens bekend zijn. Die van 2016 zijn nog niet verwerkt door de Belastingdienst.

  Als uw jaarinkomen in 2015 minder was dan 40.349 euro, dan geldt voor u alleen de basishuurverhoging van 0,3 procent. Was uw jaarinkomen hoger dan 40.349 euro en u woont in een sociale huurwoning? Dan is de huurverhoging 4,3 procent. Dat komt omdat uw jaarinkomen eigenlijk wettelijk te hoog was om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

  Kloppen de inkomensgegevens in de huurverhogingsbrief niet en huurt u een sociale huurwoning met een maximale huur van 710,68 euro? Dan kunt u bezwaar aantekenen via het formulier van de Huurcommissie die u naar Parteon stuurt.

  Voor vrije sector-woningen geldt vanaf 1 juli 2017 een huurverhoging van 0,3 procent ongeacht uw inkomen.

   

   

 • Ik heb bezwaar ingediend over de WOZ-waarde. Wat nu?

  De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, telt mee in de puntentelling. Dat is vooral belangrijk als u nu al bijna de maximale huurprijs betaalt. De meeste huurders betalen echter een (netto) huur die onder de maximale huurprijs ligt.

  Heeft u dit jaar bij de gemeente bezwaar ingediend over de WOZ-waarde? Dan hoeft u vóór 1 juli 2016 geen bezwaar bij Parteon te maken over de huurverhoging. Als de gemeente de WOZ-waarde van uw woning alsnog lager vaststelt, dan krijgen wij dit te horen. Mocht de nieuwe WOZ-waarde tot een lagere huurprijs leiden, dan passen wij dit aan. Eventueel te veel betaalde huur ontvangt u met terugwerkende kracht terug. U ontvangt hierover bericht.

   

   

 • Moet ik de huurverhoging wel betalen, ondanks dat ik bezwaar heb gemaakt?

  Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de huurverhoging, adviseren wij u de huurverhoging wél te betalen. Met het indienen van een bezwaar is het duidelijk dat u het oneens bent met de huurverhoging. Het neemt enige tijd in beslag voordat er een uitspraak is gedaan over uw bezwaar. Als Parteon of de Huurcommissie het eens is met uw bezwaar, dan krijgt u de te veel betaalde huur terugbetaald.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als de onderhoudstoestand van de woning slecht is?

  Nee, dat mag niet. U kunt uw klacht schriftelijk melden bij Parteon. De Huurcommissie beschrijft een stappenplan wat u in deze situatie kunt doen.

 • Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

  U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw bezwaar. Vervolgens gaan wij uw bezwaar beoordelen. Als wij het met uw bezwaar eens zijn, passen wij het voorstel van uw huurverhoging aan. Als wij het niet eens worden met elkaar, dan stuurt Parteon uw bezwaar vóór 12 augustus 2017 naar de Huurcommissie met het verzoek een uitspraak te doen. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Waar bestaan de servicekosten uit?

  In de huurverhogingsbrief staan ook de servicekosten vermeld die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak, huismeester en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is dus een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan de betaalde servicekosten? Dan krijgt u geld terug.
  • Zijn de werkelijke kosten hoger dan de betaalde servicekosten? Dan betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door Parteon. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning die objectief wordt gemeten met een wettelijk vastgesteld puntensysteem; het zogenaamde woningwaarderingsstelstel.

  Hoe beter de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor vrije sector huurwoningen is de maximale huurprijs niet van toepassing.

  Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee bij de puntentelling van uw huurwoning. U heeft er dus belang bij dat de WOZ-waarde klopt. Dat is vooral belangrijk als u al bijna de maximale huurprijs betaalt. De netto huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor de meeste huurders geldt echter dat de netto huur die zij betalen onder de maximale huurprijs ligt. 

   

   

 • Wat is huurliberalisatie?

  Bij huurliberalisatie (vrije sector huurwoningen) heeft de woningcorporatie de vrijheid de huurprijs en de huurverhoging van een woning zelf te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, bij vrije sector huurwoningen mag de woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dat gebeurt op basis van marktwerking (vraag en aanbod). Vrije sector huurwoningen zijn woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2017).

 • Wat is het verschil tussen de netto en bruto huur?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de brutohuur.

  De netto huur is de kale huur, dus de prijs die u betaalt voor uw woonruimte.

  Daarnaast betalen veel huurders nog servicekosten. Die bestaan vaak uit kosten voor schoonmaak, huismeester of energie. Dit kunnen voorschotbedragen zijn waarvan de daadwerkelijke kosten achteraf in het voorjaar worden verrekend.

  De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de netto huur. Maar de servicekosten kunnen wel jaarlijks wijzigen.   
Veelgestelde vragen huurcompensatie voor minimum inkomen

 • Is mijn privacy wel gewaarborgd?

  Ja, uw privacy is geborgd. Er zijn geen gegevens uitgewisseld tussen de gemeente Zaanstad en Parteon. 

  • De gemeente Zaanstad heeft inzage in bepaalde gegevens: daarom heeft u een brief gehad.
  • Daarnaast hebben de corporaties ook bepaalde gegevens: of u huurder bent en hoe hoog uw huur is.
  • Zelf weet u of u wel of geen huurtoeslag heeft aangevraagd. 

  Alles bij elkaar opgeteld, bepaalt u zelf of u een verzoek doet om in aanmerking te komen voor geen of een lagere huurverhoging. Als u een verzoek doet, heeft de corporatie meer gegevens van u nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor geen of een lagere huurverhoging. Verder doen wij niets met deze informatie.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten