Huurverhoging 2018

Parteon voert met ingang van 1 juli 2018 een algemene huurverhoging door van 1.4 procent. Dit is gelijk aan de inflatie van 2017. Huurders worden per brief geïnformeerd over de nieuwe huurprijs.

Niet alle huurders krijgen dezelfde huurverhoging. Huurders met een lage huurprijs krijgen een hogere huurverhoging dan huurders met een hoge huurprijs. De huurders met een inkomen tot € 41.056 krijgen een huurverhoging van 0,8% tot en met 2%.

Huurders van een sociale huurwoning met een jaarinkomen boven € 41.056 euro krijgen een hogere huurverhoging, namelijk 5,4 procent. Dit is om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en sneller sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden met een lager inkomen.
Overigens zijn gezinnen met vier personen of meer en AOW-gerechtigden uitgesloten van deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Hun huurverhoging is beperkt tot 1,4 procent.


Huurders van een vrije sector woning krijgen een huurverhoging van 3,5%, deze huurverhoging is marktconform.

Vragen
Lees hieronder de meest gestelde vragen over de huurverhoging, en de antwoorden daarop.  

Veelgestelde vragen huurverhoging Bedrijfsruimte

 • Hoe berekent Parteon de huurverhoging?

  Bij de meeste huurcontracten wordt jaarlijks op 1 juli de netto huur verhoogd op basis van de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het prijsindexcijfer van de maand maart ten opzichte van het jaar daarvoor is hiervoor bepalend.

  Een klein deel van de huurders heeft nog een oud huurcontract. Bij deze contracten wordt de huur inflatievolgend verhoogd. Dat betekent een huurverhoging van 1,4 procent. In uw huurcontract staat hoe en per wanneer uw huur wordt verhoogd.

 • Is mijn huur belast met btw?

  Bij veel bedrijfsruimten wordt btw (ook wel omzetbelasting) berekend over de netto huurprijs.
  Dit wordt btw-belaste verhuur genoemd.

  De btw wordt berekend over de netto huur, maar ook over de eventuele servicekosten zoals stookkosten, water en elektra. Over de netto huur en de meeste servicekosten wordt 21 procent btw berekend.
  Voor water geldt een tarief van 6 procent.

  In de brief Huurverhoging 2018 staat een tabel.
  Als de toevoeging 'btw' hierin staat, is uw huur belast met btw:

  In uw huurcontract kunt u ook informatie hierover vinden (artikelen Huurprijs en Omzetbelasting).

 • Huurprijs en servicekosten

  In de huurverhogingsbrief staan - naast de netto en bruto huur - ook de servicekosten die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld schoonmaakkosten, huismeesterdiensten en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn omdat Parteon dan pas alle afrekeningen heeft voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Moet ik iets regelen voor de betaling van de nieuwe huur?

  Dat ligt eraan hoe u de huur betaalt:

  U betaalt de huur per maand
  Maakt u de huur periodiek over bijvoorbeeld via internetbankieren? Dan dient u zelf de huur te wijzigen met ingang van 1 juli 2018. 

  U heeft een automatische incasso
  Heeft u een automatische incasso via Parteon lopen? Dan hoeft u zelf niets te doen. Parteon past de nieuwe huurprijs per 1 juli aan.

 • Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat moet ik doen?

  Stuur vóór 1 juli een e-mail naar infoparteonnl t.a.v. afdeling Verkoop & Commerciële verhuur. Vermeld duidelijk waarom u het niet eens bent met de verhoging. U kunt ook een brief sturen naar: 

  Parteon
  T.a.v. afdeling Verkoop & Commerciële verhuur
  Antwoordnummer 338
  1520 VB Wormerveer (postzegel niet nodig)

  U ontvangt van ons vóór 1 augustus een reactie.

Veelgestelde vragen huurverhoging algemeen

 • Met hoeveel procent mag de huur jaarlijks verhoogd worden?

  De Rijksoverheid heeft bepaald dat in 2018 de huren van sociale huurwoningen voor huurders met een inkomen tot 41.056 euro maximaal met 3,9 procent mogen stijgen. Voor hogere inkomens is de maximale stijging 5,4 procent. Uitgezonderd hiervan zijn huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden en huishoudens met vier of meer personen.
  Huurt u in de vrije sector, dan is er geen maximale huurverhoging.

  Meer informatie over huurverhoging op rijksoverheid.nl
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging 

 • Verandert mijn huurtoeslag door de huurverhoging? En zo ja, wat moet ik doen?

  Huurders zijn zelf verantwoordelijk
  Sinds 2012 worden de huurders niet meer actief benaderd. Huurders waarvan de nieuwe huurprijs niet door de verhuurder wordt aangeleverd, zullen dus op eigen initiatief de nieuwe huurprijs moeten aanleveren.  Formeel is de levering van huurgegevens geregeld in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen artikel 38 en artikel 41.

  Moment waarop huurtoeslag wordt aangepast met nieuwe huurprijs
  Evenals de afgelopen jaren leidt de aangepaste huurprijs niet direct tot een aanpassing van de huurtoeslag. De huur zoals die geldt per 01-07-2018 wordt in november 2018 meegenomen bij de voorschotberekening vanaf 1 januari 2019. Daarnaast wordt de huurtoeslag die over 2018 is berekend, gecorrigeerd bij de definitieve berekening die plaatsvindt in de eerste helft van 2019.

  Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst of bel de Belastingdienst op het gratis nummer (0800) 0543.

 • Moet ik iets regelen voor de betaling van de nieuwe huurprijs?

  Dat ligt eraan hoe u de huur betaalt.
  Als u de huur maandelijks overmaakt (via internetbankieren bijvoorbeeld), dan dient u zelf de huur te wijzigen met ingang van 1 juli 2018

  Heeft u een automatische incasso via Parteon lopen? Dan hoeft u zelf niets te doen. Parteon past de nieuwe huurprijs per 1 juli aan.

  Mijn huur betalen

 • Hoe vaak mag Parteon de huur verhogen?

  Woningcorporaties mogen de huur één keer per 12 maanden verhogen. Er zijn twee situaties waarbij de verhuurder twee keer per jaar een huurverhoging mag doorvoeren:

  • Als door omstandigheden de huurverhoging later dan 1 juli ingaat, dan mag Parteon het jaar erna toch de huurverhoging op 1 juli in laten gaan.
  • Bij woningverbetering door onderhoud of renovatie, mag de huur ook verhoogd worden.

  Als u vlak vóór 1 juli een woning bent gaan huren, krijgt u ook per 1 juli een huurverhoging.

Veelgestelde vragen inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Van welke personen telt het inkomen mee?

  Voor het inkomen telt het jaarinkomen in 2016 mee van de personen die op 1 juli 2018 op uw woonadres ingeschreven staan. Dit wordt het verzamelinkomen genoemd.
  Het inkomen van inwonende kinderen telt volledig mee als zij op 1 januari 2018 23 jaar of ouder zijn. Zijn de kinderen jonger, dan telt hun eventueel inkomen pas mee als het in 2016 meer dan 19.758 euro was.

  Bij het doorgeven van de inkomenscategorieën heeft de Belastingdienst hier al rekening mee gehouden.

 • Hoe komt Parteon aan mijn inkomensgegevens?

  Parteon vraagt bij de Belastingdienst per woonadres een inkomensverklaring over 2016 (het inkomenstoetsjaar) op. Woningcorporaties mogen deze verklaring alleen gebruiken voor een huurverhogingsvoorstel. De Belastingdienst levert per adres een code aan. Die code geeft aan in welke inkomenscategorie een huishouden valt:

  • minder dan 41.056 euro
  • meer dan 41.056 euro
  • inkomen onbekend

  De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2018 is wettelijk vastgesteld op 41.056 euro.

  De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat dat Parteon een Verklaring Inkomensindicatie heeft opgevraagd.

 • Waarom kijkt Parteon naar mijn inkomen in 2016 en niet naar vorig jaar?

  Bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2018 kijken we naar het verzamelinkomen van uw huishouden over 2016. Dit komt omdat de gegevens over 2017 nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst. De huurverhoging valt voor 1 mei bij u in de bus, terwijl de belastingaangifte na 1 mei geregeld wordt.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde en huurprijs

 • Wat is de relatie tussen de punten van de woning en maximale huurprijs?

  WWS is de afkorting van Woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel bepaalt hoeveel punten een woning heeft.
  Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs van een woning mag zijn. Elke huurwoning heeft een maximale huurprijs. De netto huur die u betaalt, mag nooit hoger zijn dan de maximale huur.

 • Wat is de netto huur van mijn woning?

  Dit staat in de huurverhogingsbrief. Deze ontvangt u voor 1 mei 2018 van Parteon.

 • Waarom en bij welke woningen worden de punten aangepast?

  Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een rol bij het berekenen van het aantal punten van een huurwoning. Ongeveer 25 procent van de WWS-punten wordt bepaald door de WOZ-waarde. De verandering geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen en niet huurwoningen in de vrije sector en voor kamers, woonwagens en standplaatsen.

 • Wat is WOZ-waarde?

  WOZ is een afkorting voor 'Wet Onroerende Zaken'. Voor elke woning - zowel huur als koop - is een WOZ-waarde bepaald. Deze is voor een jaar bepaald op basis van onder meer de staat van de woning, grootte, perceeloppervlakte en de meest recente huizenprijzen in de omgeving. De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen zoals onroerend goed belasting.

 • Waar kan ik de WOZ-waarde opvragen?

  Begin maart heeft de gemeente u een brief over gemeentelijke heffingen gestuurd. Hierin staat de WOZ-waarde vermeld. Bij vragen over de WOZ (Wet Onroerende Zaken) kunt u terecht bij de gemeente.

 • Wat betekent de WOZ-waarde voor mijn huurprijs?

  De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, telt mee in de puntentelling. Hoe meer punten, hoe hoger de huur van uw woning mag zijn.

  Alle woningen van Parteon hebben echter een maximale huurprijs. De netto huur mag nooit hoger zijn dan deze maximale huur. De meeste huurders betalen een (netto) huur die onder de maximale huurprijs ligt. Is de netto huur van uw woning hoger dan de maximale huur, dan verlaagt Parteon de netto huur.

 • Wanneer ga ik minder huur betalen?

  Voor elke woning heeft Parteon een maximale huurprijs vastgesteld. Als de netto huur die u betaalt, hoger is dan deze maximale huurprijs dan verlaagt Parteon de netto huur.

 • Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Huurders zijn zelf verantwoordelijk
  Sinds 2012 worden de huurders niet meer actief benaderd. Huurders waarvan de nieuwe huurprijs niet door de verhuurder wordt aangeleverd, zullen dus op eigen initiatief de nieuwe huurprijs moeten aanleveren.  Formeel is de levering van huurgegevens geregeld in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen artikel 38 en artikel 41.

  Moment waarop huurtoeslag wordt aangepast met nieuwe huurprijs
  Evenals de afgelopen jaren leidt de aangepaste huurprijs niet direct tot een aanpassing van de huurtoeslag. De huur zoals die geldt per 01-07-2018 wordt in november 2018 meegenomen bij de voorschotberekening vanaf 1 januari 2019. Daarnaast wordt de huurtoeslag die over 2018 is berekend, gecorrigeerd bij de definitieve berekening die plaatsvindt in de eerste helft van 2019.

  Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst of bel de Belastingdienst op het gratis nummer (0800) 0543.

 • Waar kan ik terecht bij vragen over de puntentelling?

  Op de website van de Huurcommissie en Woonbond staat uitgelegd hoe de puntentelling wordt bepaald.

 • Hoe maak ik bezwaar als de puntentelling niet klopt?

  U kunt dit melden bij Parteon. Via ons contactformulier op www.parteon.nl of bel ons Klanten Informatie Centrum op (075) 627 50 00.

Veelgestelde vragen bezwaar maken

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

  U kunt voor 1 juli 2018 bezwaar maken bij Parteon tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor het bezwaarschrift van de Huurcommissie: Bezwaarschrift Huurcommissie.

  U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

  • Het huurverhogingspercentage hoger is dan het toegestane maximum percentage.
  • De NETTO huurprijs door de huurverhoging hoger wordt dan de maximaal toegestane huur.
  • Het aantal woningwaarderingspunten niet klopt.
  • In de huurverhogingsbrief fouten staan, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • De huurverhogingsbrief minder dan twee maanden voor de ingangsdatum is ontvangen.
  • De huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige onderhoudsklachten en de klachten nog niet zijn verholpen.

  LET OP: Op het bezwaarformulier staat dat u het uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) moet inleveren. Huurders van Parteon hoeven dit uittreksel niet in te leveren!

  U kunt het formulier op de website van huurcommissie.nl invullen en mailen naar infoparteonnl t.a.v. Huurverhoging of sturen naar: Parteon, Antwoordnummer 338, 1520 VB Wormerveer (postzegel niet nodig).

 • Ik heb huurverhoging gehad en mijn inkomen is gedaald. Wat nu?

  Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2018 gaan we uit van uw jaarinkomen in 2016 omdat hiervan de gegevens bekend zijn. Die van 2017 zijn nog niet verwerkt door de Belastingdienst.

  Als uw jaarinkomen in 2016 minder was dan 41.056 euro, dan geldt voor u de basishuurverhoging van 0,8 tot maximaal 2 procent. Was uw jaarinkomen hoger dan 41.056 euro en u woont in een sociale huurwoning? Dan is de huurverhoging maximaal 5,4 procent. Dat komt omdat uw jaarinkomen eigenlijk wettelijk te hoog was om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

  Kloppen de inkomensgegevens in de huurverhogingsbrief niet en huurt u een sociale huurwoning met een maximale huur van 710,68 euro? Dan kunt u bezwaar aantekenen via het formulier van de Huurcommissie die u naar Parteon stuurt.

  Voor vrije sector-woningen geldt vanaf 1 juli 2018 een huurverhoging van 3,5 procent ongeacht uw inkomen.

   

   

 • Ik heb bezwaar ingediend over de WOZ-waarde. Wat nu?

  De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, telt mee in de puntentelling. Dat is vooral belangrijk als u nu al bijna de maximale huurprijs betaalt. De meeste huurders betalen echter een (netto) huur die onder de maximale huurprijs ligt.

  Heeft u dit jaar bij de gemeente bezwaar ingediend over de WOZ-waarde? Dan hoeft u vóór 1 juli geen bezwaar bij Parteon te maken over de huurverhoging. Als de gemeente de WOZ-waarde van uw woning alsnog lager vaststelt, dan krijgen wij dit te horen. Mocht de nieuwe WOZ-waarde tot een lagere huurprijs leiden, dan passen wij dit aan. Eventueel te veel betaalde huur ontvangt u met terugwerkende kracht terug. U ontvangt hierover bericht.

   

   

 • Moet ik de huurverhoging wel betalen, ondanks dat ik bezwaar heb gemaakt?


  Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel voor huurverhoging, hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Wij adviseren echter de nieuwe huur wel te betalen. Daarmee voorkomt u dat u ineens een hoog bedrag moet betalen, als u in het ongelijk wordt gesteld. Een uitspraak van de Huurcommissie kan namelijk wel even duren. Vanzelfsprekend krijgt u de te veel betaalde huur van ons terug, als u in het gelijk wordt gesteld.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als de onderhoudstoestand van de woning slecht is?

  Nee, dat mag niet. U kunt uw klacht schriftelijk melden bij Parteon. De Huurcommissie beschrijft een stappenplan wat u in deze situatie kunt doen.

 • Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

  U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw bezwaar. Vervolgens gaan wij uw bezwaar beoordelen. Als wij het met uw bezwaar eens zijn, passen wij het voorstel van uw huurverhoging aan. Als wij het niet eens worden met elkaar, dan stuurt Parteon uw bezwaar vóór 12 augustus 2018 naar de Huurcommissie met het verzoek een uitspraak te doen. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Waar bestaan de servicekosten uit?

  In de huurverhogingsbrief staan ook de servicekosten vermeld die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak, huismeester en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is dus een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan de betaalde servicekosten? Dan krijgt u geld terug.
  • Zijn de werkelijke kosten hoger dan de betaalde servicekosten? Dan betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door Parteon. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning die objectief wordt gemeten met een wettelijk vastgesteld puntensysteem; het zogenaamde woningwaarderingsstelstel.

  Hoe beter de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor vrije sector huurwoningen is de maximale huurprijs niet van toepassing.

  Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee bij de puntentelling van uw huurwoning. U heeft er dus belang bij dat de WOZ-waarde klopt. Dat is vooral belangrijk als u al bijna de maximale huurprijs betaalt. De netto huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor de meeste huurders geldt echter dat de netto huur die zij betalen onder de maximale huurprijs ligt. 

   

   

 • Wat is huurliberalisatie?

  Bij huurliberalisatie (vrije sector huurwoningen) heeft de woningcorporatie de vrijheid de huurprijs en de huurverhoging van een woning zelf te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, bij vrije sector huurwoningen mag de woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dat gebeurt op basis van marktwerking (vraag en aanbod). Vrije sector huurwoningen zijn woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2018).

 • Wat is het verschil tussen de netto en bruto huur?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de brutohuur.De netto huur is dus de kale huur ofwel de prijs die u betaalt voor uw woonruimte. 

  Daarnaast betalen veel huurders nog servicekosten. Die bestaan vaak uit kosten voor schoonmaak, huismeester of energie. Dit kunnen voorschotbedragen zijn waarvan de daadwerkelijke kosten achteraf in het voorjaar worden verrekend.

  De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de netto huur. Maar de servicekosten kunnen wel jaarlijks wijzigen. 

Veelgestelde vragen huurcompensatie voor minimum inkomen

 • Is bij huurcompensatie mijn privacy gewaarborgd?

  Ja, uw privacy is geborgd. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld tussen de gemeente Zaanstad en Parteon. De gemeente Zaanstad heeft wel inzage in bepaalde gegevens. Hierover krijgen de betreffende huurders een brief. Daarnaast hebben corporaties gegevens die nodig zijn bij huurcompensatie zoals de bevestiging dat u huurder bent en hoe hoog uw huur is.  

  Omdat u zelf bepaalt of u wel of geen huurtoeslag aanvraagt, kunt u ook zelf bepalen of u toestemming verleent tot het verstrekken van uw gegevens. Wij hebben namelijk aanvullende gegevens van u nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor geen of lagere huurverhoging. Verder doen wij niets met deze gegevens.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten